>

طرح بالندگی فرزندم


هزینه آزمون:

کف قیمته!
5عامل بزرگ شخصیت(NEO)


(نسخه کامل)


هزینه آزمون:

کف قیمته!
طرح پایش سلامت


هزینه آزمون:

کف قیمته!
استعدادیابی و مهارت‌سنجی‌فردی(خودشناسی)


هزینه آزمون:

کف قیمته!
پکیج هدایت شغلی


هزینه آزمون:

کف قیمته!
پکیج تیم سازی


هزینه آزمون:

کف قیمته!
پکیج شبیه‌سازی مصاحبه شغلی


هزینه آزمون:

کف قیمته!